HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

 1. De vereniging genaamd DELFTSE VRIJWILLIGE BRIGADE TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op zeven september negentienhonderdzevenentwintig en is gevestigd te DELFT.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 10 maart 2016.

LEDEN

ARTIKEL 2

 1. De vereniging bestaat uit:
  1. Jeugdleden
  2. Seniorleden
 2. Jeugdleden zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Seniorleden zijn leden van achttien jaar en ouder.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

ARTIKEL 3

 1. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig het predicaat "erelid" is verleend.
 2. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die wegens door hen verrichte bijzondere reddingen of daden van moed door algemene vergadering als zodanig het predicaat “lid van verdienste” is verleend.
 3. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

DONATEURS

ARTIKEL 4

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 5

 1.  
  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer.
  2. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger.
  3. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN.

AANNEMING VAN LEDEN

ARTIKEL 6

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Van de toelating wordt mededeling gedaan door het bestuur via de gebruikelijke communicatie media. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN

ARTIKEL 7

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten
en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen, zwemlessen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie en lesgelden.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN.

STRAFFEN

ARTIKEL 8

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een sporter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNBRD. wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

BESTUUR

ARTIKEL 9

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en/of augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
  Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
  Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

HET DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 10

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

BESTUURSVERKIEZING

ARTIKEL 11

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.
  De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
  1e jaar: voorzitter en een bestuurslid
  2e jaar: secretaris en een bestuurslid
  3e jaar: penningmeester en twee bestuursleden.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
  In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de
  vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door ten minste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

KASCOMMISSIE

ARTIKEL 12

 1. Conform artikel 12 lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden en een reserve lid.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden ten minste eenmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de het bestuur te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

OVERIGE COMMISSIES

ARTIKEL 13

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan.
  Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
 2. Er zijn in principe 4 vaste commissies, te weten:
  1. Commissie Opleidingen
  2. Commissie Sport
  3. Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding
  4. Bar commissie
 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 5. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

CONTRIBUTIE

ARTIKEL 14

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Leden aan wie het predicaat “erelid” of “lid van verdienste” is toegekend zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

KOSTENVERGOEDINGEN

ARTIKEL 15

KANTINE, BABBELBOX

ARTIKEL 16

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden

WEDSTRIJDEN

ARTIKEL 17

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN

ARTIKEL 18

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNBRD kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

REPRESENTATIE

ARTIKEL 19

 1. Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
  1. huwelijk van een lid;
  2. geboorte zoon/dochter van een lid:
  3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
  4. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
  5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
  6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
  7. bij het 25-, 40-, 50- of 60-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

NIEUWSBRIEF, WEBSITE EN SOCIALE MEDIA

ARTIKEL 20

De (bestuurs-)nieuwsbrief verschijnt minimaal 3x per jaar. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van de nieuwsbrief. Het bestuur is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website. Van elke activiteit binnen de Delftse Reddingsbrigade wordt verslag gedaan met tekst en/of fotomateriaal op de website almede via de diverse in gebruik zijnde Sociale Media.

SPONSORING

ARTIKEL 21

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 22

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.
 2. Ten minste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement ten minste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van het totaal aantal stemmen binnen de vereniging aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met
  meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 23

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.