AGENDA voor de Algemene Vergadering van de Delftse Reddingsbrigade  te houden op dinsdag 22 maart 2016 in het zwembad Kerkpolder te Delft

Inloop : 20:00 uur
Aanvang : 20:30 uur
Einde : 22:30 uur
Voorzitter : Vincent van der Meer

 1. Opening
  De voorzitter zal iedereen welkom heten en de agenda met u doornemen.
 1. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
 2. RJ Bokaal
 3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering*
  Het verslag van de vorige Algemene Vergadering, gehouden op dinsdag 24 maart 2015, dient te worden goedgekeurd.
 4. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering*
  Het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op donderdag 16 april 2015, dient te worden goedgekeurd.
 5. Jaarverslag 2015*
  Indien wenselijk zal hier een toelichting gegeven worden.
 6. Financieel verslag over 2015*
  • De penningmeester zal een toelichting geven op de cijfers van de balans en staat van baten en lasten.
  • De penningmeester en de commissaris Bar zullen een toelichting geven op de cijfers van de kantine.
 7. Rapport van de kascommissie
  De leden van de kascommissie hebben de financiële stukken onderzocht en brengen verslag van hun bevindingen uit.
 8. Decharge
  Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag wordt de Algemene Vergadering verzocht het bestuur te dechargeren voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.
 9. Jubilaris(sen)

Pauze (± 10 min.)

 1.  Bestuurssamenstelling
  • De voorzitter, Vincent van der Meer, is periodiek aftredend en stelt zichzelf wel herkiesbaar.
  • De secretaris, Chantal van Vessem, is periodiek aftredend en stelt zichzelf niet herkiesbaar.
  • Bestuurslid Opleidingen, Rick van Beek, is periodiek aftredend en stelt zichzelf wel herkiesbaar.
  • Bestuurslid Waterhulpverlening & Rampenbestrijding, Bart van Beek is periodiek aftredend en stelt zichzelf wel herkiesbaar.
  • Bestuurslid Algemeen, Thomas Flink, is tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar.

Hierdoor zijn er twee functies vacant, namelijk de secretaris en bestuurslid Algemeen

 • Inge van de Baan stelt zichzelf kandidaat voor de functie van secretaris.
 • Chantal van Vessem stelt zichzelf kandidaat voor de functie van bestuurslid Algemeen

De namen van de door de leden voorgedragen kandidaten moeten voor de opening van de Algemene Vergadering schriftelijk ter kennis zijn gesteld van het bestuur.
(Zie artikel 4 sub 4 Huishoudelijk Reglement)

 1. Benoeming van de kascommissie
 2. Benoeming van de Commissies
  • Commissie Opleidingen
  • Commissie Sport
  • Commissie Waterhulpverlening & Rampenbestrijding
  • Commissie Bar
  • Commissie Activiteiten
 3. Begroting 2016
  De penningmeester zal de begroting voor het lopende jaar toelichten.
 4. Contributie
  Vaststelling van de contributiegelden, de inschrijfgelden en de minimumbijdrage van de begunstigende leden voor 2016.
 5. Rondvraag
  Heeft u vragen? Dien uw vraag dan voor de pauze schriftelijk in bij het bestuur.
 6. Sluiting